Spevácky zbor Krištálik

Detský spevácky zbor Krištálik

Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie   žiakov.   Poskytuje im možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu. Záujem o zborový spev je prvoradý, nadradený nad spevácke schopnosti. V speváckom zbore sa rozvíjajú aj jazykové schopnosti, spev piesní rôznych národov v originálnom jazyku.

V repertoári sa nachádzajú predovšetkým ľudové piesne a ich úpravy, detské piesne, slovenské i inonárodné, ale i skladby súčasných domácich a svetových skladateľov. Obohatením sú i úpravy populárnych skupín a spevákov.kristalik

Detský spevácky zbor ZUŠ Poltár vznikol v školskom roku 1997/08 príchodom p. uč. Ľuboslavy Slebodníkovej. Pri jeho vzniku to bola skupina 8-10 žiačok, čo tvorilo komorný spevácky zbor. V priebehu roka už mal zbor okolo 15-20 žiačok, ktoré začali  nacvičovať  v dvoj  až  troj  hlasné  zbory.  Zbor  dostal  priliehavý  názov

„Krištálik“. Účinkoval na verejných koncertoch školy, ale i na akadémiách mesta. Svoju činnosť Krištálik vykazuje v rokoch 1997 – 2002.   V ďalšom období pre nekvalifikovanosť učiteľky spevu zbor prestal účinkovať. Až príchodom v školskom roku  2004/2005  p.  uč.  Martiny  Jurčišinovj  a p.  uč.  Dagmar  Vývlekovej    zbor obnovil svoju činnosť a účinkuje  až po súčasnosť. P. uč.  Mgr. Dagmar Vývleková DiS. art. je hlasovým pedagógom a korepetítorkou zboru,  dirigentkou zboru je Mgr. art. Mária Sihelská.

V zbore spievajú prevažne žiaci speváckeho oddelenia školy. Počet členov je 15. Od šk. roku 2013/2014 je na našej škole možnosť študovať zborový spev ako hlavný predmet. Toto využívajú najmä deti, ktoré už hrajú na nejaký hudobný nástroj, alebo sa hlásia na spev a hlasovú výchovu. A keďže záujem o štúdium spevu je naozaj veľký, začal fungovať aj prípravný zbor , ktorý má 10 členov, kde boli zaradené aj štvor-päťročné deti, navštevujúce prípravné štúdium. V repertoári zboru sú jedno až dvojhlasé detské, ľudové piesne, koledy… ako napr. A. Kříž – Tamburína, J. Uhlíř – V čudu, B. Felix – Bodaj by vás, J. Teml – Rozpočítavačky, M. Jašurdová – Idú noty do roboty… Zbor pravidelne účinkuje na verejných koncertoch ZUŠ. Hoci sa počtom členov detský spevácky zbor Krištálik radí medzi komorné zbory, spievaním v ňom majú žiaci možnosť rozvíjať svoju muzikalitu a zažiť radosť so spoločného muzicírovania.

Print Friendly, PDF & Email