Literárno – dramatický odbor

Literárno – dramatický je odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, hlavne dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety – slovesnosť a prednes či pohybová výchova.
V LDO sa učia deti milovať slovenský jazyk, svoju materinskú reč, vážiť si ju a vedieť s ňou správne narábať. Práve tu získavajú prvé dotyky s poéziou, ale aj s prózou a s knihou vôbec. Vo vyšších ročníkoch žiaci dostávajú základy dramatickej tvorby, zaoberajú sa dejinami divadla, študujú sólové role, venujú sa umeleckému prednesu a zapájajú sa do súborovej hry. Bohatá a pestrá je školská i mimoškolská aktivita žiakov, ktorí vystupujú na interných a verejných podujatiach školy.

Veľký úspech majú výchovné koncerty, ktoré sa každoročné organizujú pre materské školy a nižšie ročníky ZŠ a tiež pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ, ktoré sú integrovanými vystúpeniami literárno-dramatického, hudobného a výtvarného odboru. Každoročne sa zúčastňujú na Rozprávkovej skrinke – prehliadka DDS, Pódium mladých dramatikom regiónov Novohrad – Gemer – Malohont (nový druh prehliadky od r. 2011)… Individuálne sa zúčastňujú žiaci na rôznych miestnych, okresných i krajských súťažiach podľa vlastného výberu zameraných na recitáciu poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička…).

Niektorým žiakom divadlo a poézia tak učarujú, že sa rozhodnú na štúdium a profesionálnu dráhu. Skúsenosti získané počas štúdia využijú neskôr pri vystupovaní v akomkoľvek povolaní.
Print Friendly, PDF & Email