POHĽADY DO MINULOSTI

Hudobné vzdelávanie mládeže v Poltári v dávnejšej minulosti prakticky nejestvovalo. U detí rómskeho pôvodu sa hra na hudobných nástrojoch, najmä na husliach dedila z otcov na synov, ostatné – hoci aj nadané – si z ekonomických dôvodov nemohli dovoliť platiť si súkromného učiteľa a cestovať za ním do Lučenca alebo Rimavskej Soboty. Keďže J. Pástor vytvoril zo svojich žiakov detské sláčikové kvarteto, s ktorým spolu so speváckym zborom vystupoval na rôznych slávnostiach,  dá sa predpokladať,  že bol aj  prvým súkromným učiteľom hudby v Poltári. Medzi prvých žiakov, ktorí už po r. 1945 navštevovali Súkromnú hudobnú školu v Lučenci (akordeón), patrí Zlatica Rybáriková zo Zeleného. Ďalší sa v hre na hudobných nástrojoch zdokonaľovali buď počas štúdia v učiteľských ústavoch (hra na husliach, klavíri, organe), alebo neskôr u súkromných učiteľov hudby.

So systematickým vyučovaním hry na hudobných nástrojoch sa stretávame až po založení Osvetovej besedy, ktorá organizovala rôzne kurzy, resp. krúžky, kde okrem iných úspešne pracoval aj hudobný a hudobno-výchovný, čím sa suplovala vlastne neexistujúca hudobná škola. V roku 1972 mal hudobný krúžok 5 členov a hudobno- výchovný ukončilo 43 absolventov (PhDr. T. Sedlický, CSc. – Mesto Poltár).

HISTÓRIA ZUŠ POLTÁR

1974/75 – vznik školy ako detašovaného pracoviska ĽŠU v Lučenci, ktorá sídlila v budove na Železničnej ulici v Poltári (bývalá Osobitná škola). Vyučovanie prebiehalo len v hudobnom odbore. Zásluhu na vzniku detašovaného pracoviska mal riaditeľ ZŠ v Poltári Ján Števčina a riaditeľ ĽŠU v Lučenci Ján Gajdoš a vedúci odboru školstva v Lučenci PaedDr. Viliam Nociar. Zriaďovateľom bol teda OÚ odbor školstva v Lučenci. K prvým učiteľom, ktorí tu pôsobili patrili: Jolana Danišová (klavír), Katarína Brodnianska – Acélová (klavír), Pavel Jánošík (akordeón).

1978/79 – vznik výtvarného odboru

1984/85 – škola stratila budovu Osobitnej školy, presťahovala sa do budovy ZŠ na Školskej ulici  v Poltári

9.1992 Školská správa v Lučenci ako orgán štátnej správy školstva v okrese Lučenec na základe ustanovenia § 5, odst. 1. Zákona SNR č. 542/1992 Zb. z 26. 11. 1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďuje samostatnú Základnú umeleckú školu v Poltári so sídlom Sklárska ul. č. 10 (internát ZSŠS). Riaditeľkou sa stala Mgr. Beáta Szontághová, počas trvania PN a MD ju zastupovala vo funkcii Mgr. Viera Leicherová

9.1993 MŠ a vedy SR pod číslom 296/1993-2 udelilo na základe žiadosti súhlas pričleniť ZUŠ v Poltári k ZŠ Ulica školská č. 3 v zmenenej organizačnej a riadiacej štruktúre tak, aby organizácia riadenia ZUŠ bola v zmysle vyhlášky MŠaVSR č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách, ktorá bola pod vedením riaditeľa Mgr. Mareka Sabóa. ZUŠ bola zlúčená so ZŠ v rokoch 1993 – 1998.

1994/95 – v zmenenej organizačnej a riadiacej štruktúry sa stala zástupkyňou pre ZUŠ Mgr. Jolana Kleinová

1996 – zriaďovateľom školy sa stala školská správa OÚ v Poltári na základe ustanovenia čl. XXIII § 4, odst. 2, bod 3 z. NR SR č. 222 (1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1996/97 – založená žiacka ľudová hudba – p. uč. Iveta Belková

1.9.1997 – vznik detašovanej triedy v Kalinove vyučuje sa hra na klavír, keyboard, zobcovej flaute , klarinet, saxofón a hudobná náuka

1997/98 – vznik literárno – dramatického odboru v Poltári – p. uč. Soňa Figová

1997/98 – založenie speváckeho zboru Krištálik a predmetu hra na priečnej flaute – uč. Ľuboslava Slebodníková

1998 – vznik detašovanej triedy v Kokave nad Rimavicou ,vyučuje sa len hra na klavíri, keyboarde a hudobná náuka , neskôr spev a husle, od roku 2007/2008 výtvarný odbor

1.12.1998 – ZUŚ získala samostatnosť na základe prípisu MŠ SR, riaditeľkou sa stala Mgr. Jolana Kleinová

1999/2000 – založenie detskej tanečnej kapely SMILE – Mgr. Stanislav Spišiak, Mgr. R. Novotný

1.4.2002 – ZUŠ získala právnu subjektivitu ako samostatná rozpočtová organizácia ( MF SR č.5492/2002 – 43 z. 25.3.2002) v zmysle §23 ods. 1 zákona č.303/1995 Z.

OÚ v Poltári vydal Rozhodnutie podľa 5 odst. 2 zák. SNR č. 542/1990 Zb., § 21 až 23 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. a § 33a) zák. 29/1984 Zb. a zriaďovaciu listinu, čím sa OÚ v Poltári stáva zriaďovateľom ZUŠ.

1.6.2002 – v zmysle §3, písm. g z. č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy. Na obce a na vyššie územné celky v znení platných predpisov ako aj ustanovenia §4a, ods. 1.zákona č.542/1990 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prechádza dňom 1.júla 2002 pôsobnosť zriaďovateľa školy z Krajského úradu v Banskej Bystrici na Banskobystrický samosprávny kraj v Banskej Bystrici.

2002 – založená elokovaná trieda v Málinci, vyučuje sa len hra na klavíri, keyboarde a hudobná náuka a od roku 2005/2006 aj výtvarný odbor

9.2003 – založená elokovaná trieda v Cinobani, vyučuje sa hra na klavíri, keyboarde, hudobná náuka, výtvarný odbor do roku 2006/2007 

4.2004 – ZUŠ sa presťahovala do budovy internátu SOP (3. poschodie) v Poltári, kde získala   vlastné   priestory.   Budova   je   majetkom   BBSK,   čím   ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK neplatí nájom.

1.6.2004 – na základe výberového konania na obsadenie riaditeľa ZUŠ v Poltári a na návrh Rady školy bola vymenovaná v zmysle ustanovenia §3 ods. 1a Z.z NR SR č. 596/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme do funkcie riaditeľky Mgr. Ľuboslava Slebodníková 2005/2006 – vznik tanečného odboru – p. uč. Iveta Hrivnáková, škola sa stala plnoorganizovanou so všetkými štyrmi odbormi: HO, VO, LDO,TO.

2006/2007 –  vyučovanie  LDO  a  TO  prebieha  v budove  SOUP,  Železničná  č.5 v Poltári, lebo do budovy internátu bola presťahovaná Združená škola sklárska

V tom istom školskom roku s nástupom p. uč. Ing. Ladislava Černáka ZUŠ zaviedla do učebného plánu nové predmety – hra na gitare, bicie nástroje, tanečná kapela 2007/2008 – opätovné získanie priestorov v budove internátu SOŠ na 1.poschodí (trieda   LDO,   chrámovej   a cirkevnej   hudby)   a   priestory   na   rekonštrukciu a vybudovanie koncertnej sály počas letných prázdnin

1.9.2008 – vznik elokovanej triedy v Ožďanoch, vyučoval sa tanečný odbor, od 2013/2014 aj výtvarný odbor

1.10.2008 – slávnostné otvorenie novej koncertnej sály o kapacite 80 – 100 miest, sála je polyfunkčná, ktorá sa využíva aj pre tanečný odbor

2009/2010 – Banskobystrický samosprávny kraj vyvinul úsilie v zmysle racionalizačných a organizačných zmien, aby ZUŠ prešla pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Poltár.

1.9.2010 – mesto Poltár, Železničná 489/1 v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z., Z.č.523/2004 Z. z. a z. č. 245/2008 Z. z vydáva zriaďovaciu listinu. ZUŠ na základe dohôd BBSK a mesta Poltár ostáva v priestoroch internátu SOŠ na neurčito, nájom za 1€ ročne, platí všetky energie, naďalej rekonštruuje, modernizuje školu

2010 – zriadenie oddychovej zóny pre učiteľov, kuchynky

2011  –  rekonštrukcia  triedy  výtvarného  odboru,  vznik  multifunkčnej  dielne a skladových priestorov, rekonštrukcia triedy hudobnej náuky, maľovanie všetkých priestorov školy

2012/2013 – rekonštrukcia šatne tanečného odboru a chodby na 1. poschodí, kúpa trojmanuálového organu s pedálnicou Ahlborn Prealudium V, zavedený nový predmet hra na organe

2013/2014 – ŠkVP bol obohatený o ďalší hlavný predmet – zborový spev

2014/2015 – modernizácia triedy LDO – „divadelný priestor“ s reflektormi, kúpa profesionálneho keyboardu Yamaha PSR 950, kúpa koncertného krídla Yamaha 7.11.2014  –  slávnostný  koncert  a raut  pri  príležitosti  40.  výročia  umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári. ZUŠ vydáva spomienkový bulletin „Pohľady do minulosti a prítomnosti umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári.

Za posledných 10 rokov svojím výchovno – vzdelávacím programom škola vzrástla i v počte žiakov z 236 na 441 k 15. 9. 2014, a personálne na 20 zamestnancov. Škola vytvorila optimálne podmienky – priestorové i materiálne pre umelecké vzdelávanie  detí,  žiakov,  študentov  i dospelých.  Dôkazom  je  stúpajúca  úroveň  umeleckého vzdelania, čo sa odráža vo výsledkoch na súťažiach, festivaloch, prehliadkach v rámci regiónu, kraja i Slovenska, či zahraničného účinkovania (podrobnejšie   viď   Správy   o   výchovno-vzdelávacej   činnosti,   jej   výsledkoch a podmienkach školy za konkrétne  školské roky).

2016/2017- vznik elokovaného pracoviska v Hrachove, tanečný odbor a literárno dramatický, od 2017/2018 – hudobný odbor-hra na klavíri,2019/2020 hra na gitare.

2017/2018 – škola zažíva nepokoj a hrozí jej návrh zriaďovateľa presťahovať ZUŠ do priestorov ZŠ Slobody, vrátiť ju do podmienok 90. rokov. Vďaka veľkej aktivity riaditeľky školy, poslancov Rady školy a jej predsedníčky  Mgr. Martiny Brisudovej, petície rodičov a priateľov školy sa tak nestalo. ZUŠ má nedostatok učebných, skladových priestorov, prejavila záujem o nevyužívanú, odstavenú budovu bývalého katastra na Železničnej č. 5.  v Poltári.

29.11.2019 – Slávnostný koncert a výstava výtvarného odboru pri príležitosti  45. výročia umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári. ZUŠ vydáva spomienkový bulletin „45. výročie umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári”. 

Print Friendly, PDF & Email