Povinné zverejňovanie  informácií podľa § 5 odst. 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

1. Zriaďovacia listina ZUŠ Poltár

2. Dodatok č.1, č.2 k zriaďovacej listine ZUŠ Poltár

3. Organizačná štruktúra ZUŠ Poltár

4. Získavanie informácií

  • Miesto: Základná umelecká škola, Železničná č.6, 98701 Poltár
  • Čas: počas pracovných dní a pracovného času  pedagogických zamestnancov /poobede cca. od 12,30 hod. do 18 hod./ a nepedagogických zamestnancov /doobedu cca. od 8 hod. do 15,30 hod./

Spôsob:  

Osobne:

– odporúča sa dohodnúť termín stretnutia  s príslušným zamestnancom

– členom RŠ, SRRZ – RZ (info o kontaktoch u riaditeľky školy)

Telefonicky:

–  kontakty sú uvedené na webovom sídle školy

– kontakty triednych učiteľov majú žiaci uvedené v žiackych knižkách

– kontakty zákonných zástupcov rodičov sú uvedené v IZUŠ

E-mail:

školy – štatutár, riaditeľka ZUŠ luboslava.slebodnikova@gmail.com

Písomne:

Adresa školy: Základná umelecká škola, Železničná č.6, 98701 Poltár

Prostredníctvom FB účtu: ZUŠ Poltár

5. Podávanie žiadostí, podnetov, sťažností, iných podaní

  • Miesto: Základná umelecká škola, Železničná č.6, 98701 Poltár
  • Čas: počas pracovných dní a pracovného času  pedagogických a nepedagogických    zamestnancov                        
  • Spôsob:  Osobne – u odbornej referentky Mgr. Denisy Uhrinovej -kancelária 3. posch.

    – u riaditeľky školy Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej, DiS.art.

    – u triednych učiteľov počas vyučovacieho času žiaka, inom dohodnutom  čase v popoludňajších hodinách

    – u členov RŠ, predsedníčky SRRZ-RZ / info kontaktov u riaditeľky ZUŠ/

Telefonicky –  kontakty sú uvedené na webovom sídle školy

     – kontakty triednych učiteľov majú žiaci uvedené v žiackych knižkách

     – kontakty zákonných zástupcov rodičov sú uvedené v IZUŠE – mail: školy-štatutár, riaditeľka ZUŠ luboslava.slebodnikova@gmail.com

Písomne: adresa školy: Základná umelecká škola, Železničná č.6, 98701 Poltár

– zoznam žiadostí je v TLAČIVÁCH na web školy /www. zuspt.eu/ k dispozícií na stiahnutie

Print Friendly, PDF & Email