Hudobný odbor

Hudobný odbor patrí medzi odbory s najväčším počtom žiakov. Je to určite aj zásluhou širokej ponuky výučby hry na hudobné nástroje, z ktorej si môžu prijatí žiaci vybrať po absolvovaní prípravného štúdia. V hudobnom odbore sa študujú predmety: hra na klavíri, keyboarde, husliach, kontrabase, gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, akordeóne, bicích nástrojoch a spev. Okrem toho je možné na škole študovať aj cirkevnú hudbu či hru na organe.
Výchovno – vzdelávací proces sa v hudobnom odbore organizuje podľa platných učebných plánov a osnov pre Základné umelecké školy a vedenie ZUŠ sa snaží reagovať na každú aktuálnu zmenu v zákonoch. Pedagógovia sa však snažia zachovať si pri každom dieťati aj individuálny prístup a nakoľko to dovoľujú učebné osnovy, zahrnúť do vyučovacieho procesu hudobné štýly a žánre blízke žiakovi. V tematických plánoch od 1. ročníka sa učitelia venujú aj hre ľudových, detských a populárnych piesní, vo vyšších ročníkoch obohacujú túto hru o improvizáciu.
Obohatením výchovno-vzdelávacieho procesu je účinkovanie žiakov v komorných zoskupeniach. Okrem rôznych malých zostáv (štvorručná hra na klavíri, duá, triá,…) účinkuje na škole Ľudový súbor Lúčina a dve tanečné kapely, ktoré svoje interpretačné schopnosti populárnou hudbou, tanečnou a džezovou. Účinkovaním v takýchto telesách žiaci získavajú skúsenosť s prácou v kolektíve a tak spájajú školu so životom.
Škola vytvára podmienky na umeleckú prezentáciu – interpretáciu pre všetky deti a to verejnými koncertmi, internými koncertmi a kultúrnymi predstaveniami mesta i okresu.
Pravidelne usporadúva koncerty v kinosále kultúrneho domu (Jesenný koncert, Jarný koncert, Záverečný koncert), v koncertnej sále ZUŠ (Vianočný koncert, Môj prvý koncert, Absolventský koncert), ako aj koncerty pri rôznych iných príležitostiach. Každoročne škola usporadúva 6-7 výchovných koncertov pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ a 3 koncerty pre žiakov MŠ a I. stupňa ZŠ v celom okrese, ktoré sú veľmi populárne, pretože sa na nich prezentujú všetky odbory. Talentovaní žiaci majú možnosť prezentovať svoje umenie aj na regionálnych či celoslovenských súťažiach.
Úspešným umeleckým produktom je projekt “Talentík múz“ – okresná súťažná prehliadka, ktorej cieľom je podchytiť detský talent v hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej múze a prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať umelecké schopnosti talentovaných detí od 5 do 10 rokov.
Hudobný odbor sa vyučuje v priestoroch budovy Základnej umeleckej školy na Železničnej ulici č. 6 v Poltári a tiež aj na alokovaných triedach – Kalinovo, Málinec, Cinobaňa, Ožďany, Kokava nad Rimavicou.

Print Friendly, PDF & Email