Prijímacie skúšky sa konajú zvyčajne od 1. apríla do 16. júna na nasledujúci školský rok.

Presný termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých môže ZUŠ uchádzačov prijať.
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom ministerstvom školstva. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov pre každý umelecký odbor a študijné zameranie.

Rodič, zákonný zástupca žiakov, vypíše prihlášku s označením odboru a štúdia daného nástroja, súčasne svojím podpisom súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rodič podpíše čestné vyhlásenie pre zber údajov na príslušný školský rok, že súhlasím so započítaním do zberu údajov podľa § 7a ods.1 písm. a/zákon 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a poskytol čestné vyhlásenie len jednej škole rovnakého druhu.

Prijímacia skúška je hravou a priateľskou formou zisťovania – diagnostikovania umeleckých schopností a záujmu dieťaťa – prečo sa rozhodol navštevovať ZUŠ

V hudobnom odbore: spev známej piesne – piesní (intonačná čistota, tonálne cítenie, hudobná pamäť, rytmus, hlasový rozsah a fyziognomické predpoklady (telesné predpoklady) pre daný nástroj.

Vo výtvarnom odbore: výtvarná práca (domáca, MŠ), využitie formátu (kompozícia), farebné cítenie, cítenie tvaru, použitá technika.

V literárno-dramatickom odbore: prednes, výslovnosť artikulácia, pohybová etuda, pamäťové schopnosti, rytmus.

V tanečnom odbore: tanečná kultúra, pohybová kultúra, výrazový tanec, improvizácia, rytmus.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského zariadenia, výchovného poradenstva a prevencie odborného lekára prijímaciu skúšku upravenú.

Print Friendly, PDF & Email