Verejné obstarávanie pre rok 2021 nie je naplánované, v prípade schválenia, bude doplnené do priloženej tabuľky.

Profil verejného obstarávateľa 

Základná umelecká škola v Poltári, Železničná 6 je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejné obstarávanie je podľa schváleného Plánu verejného obstarávania školy na príslušný  kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje riaditeľka  školy. 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková 

riaditeľka školy 

Základná umelecká škola 

Železničná 6 

987 01 Poltár 

Tel: +421 47 422 20 58 

Mobil: +421 905 262 227 

email: luboslava.slebodnikova@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email