OZNAM pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov ZUŠ POLTÁR, Železničná č.6

Základná umelecká škola oznamuje zákonným zástupcom žiakov našej školy, že na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky otvára prezenčné vyučovanie i na ZUŠ – žiakov  1. stupňa / PŠ, 1. až 4. roč. prvej časti základného štúdia v  individuálnej forme vyučovania od 8.2.2021. Podmienkou je „čestné prehlásenie 1 z rodičov “ o negatívnom teste. Starší žiaci 2. časti I. stupňa, II. stupňa a ŠPD sa naďalej vyučujú prezenčne.

Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov, ktorí Vám prepošlú mailom tlačivo „čestného prehlásenia“, alebo ho obdržíte priamo na škole. Prosíme rodičov, čestné prehlásenia odovzdať triednym učiteľom.

Riaditeľka školy oznámila skutočnosť prezenčného vyučovania žiakov do 10 rokov i riaditeľom elokovaných pracovísk.

Škola má zabezpečené dezinfekčné prostriedky / 2 bezdotykové stojany na 1. a 3. poschodí, v triedach sprej na dezinfekciu nástrojov – klávesnice klavírov, keyboardov, akordeónov, jednorazové utierky pri umývadlách, triedy sa pravidelne vetrajú, chodby, kľučky, schodištia sa pravidelne umývajú../

Veríme, že po tak dlhej dobe dištančného vyučovania sa s plným zdravím a radosťou pustíme do spoločného muzicírovania, umeleckého vzdelávania.

                                                                   Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS.art., riaditeľka školy

                                                                                             

TLAČIVO Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré bude prístupné od 8.03.2021 v pondelok aj u triedneho učiteľa:

Print Friendly, PDF & Email