Pódium mladých umelcov 2019 dychové nástroje

Koncertná sála ZUŠ Poltár 12.4.2019 privítala mladých umelcov, ktorí muzicírovali v drevených dychových nástrojoch/priečna flauta, klarinet a saxofón /v nadregionálnej súťaži Pódium Mladých Umelcov. Riaditeľka školy privítala hlavne aktérov súťaže, učiteľov, korepetítorov, predsedu poroty Mgr. Art. Radoslava Solárika Art. D. riaditeľa Konzervatória J. L. Belu z Banskej Bystrice a pani primátorku Mgr. Martinu Brisudovú, ktorá je veľkou obdivovateľkou mladých umelcov,ktorým sa prihovorila milým a povzbudivým slovom. Repertár súťažiacich obsahoval skladby 2 slohových období zahrňujúc 20.,21.storočie.Žiaci boli odmenení za svoje výkony diplomami, cenami a malou pozornosťou mesta Poltár. Súťažná prehliadka prispela k veľkej motivácii samotných žiakov, ale i výmene pedagogických skúsenosti, či nových repertoárov pre učiteľov. Zlaté pásmo získala Radka Gombalová priečna flauta, bronzové pásmo Timea Faťarová, Samuel Melich saxofón, Ema Marcineková a Nina Fitalová priečne flauty. BLAHOŽELÁME všetkým ZÚČASTNENÝM MLADÝM muzikantom, korepetítorom p. učiteľom za ich prípravu Ľ. S.


Print Friendly, PDF & Email