Ocenenie vo výtvarnej súťaži „ Takto vidím svet“

Dňa 1.apríla 2016 bol krásny deň, nie nikto si neurobil žart, naopak získali sme dve ocenenia za výtvarné práce. Na výtvarnej súťaži v Divíne „Takto vidím svet“ boli ocenení naši dvaja žiaci. Barbora Almášiová, žiačka p.uč PhDr. M. Bugárovej vo 4.kategórii ZUŠ 11-15 rokov získala 2.miesto.  David Lačný, žiak p.uč. Bc. M. Račkovej v 3.kategorii

Paleta mladých umelcov – putovná výstava v Poltári

„Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho, nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.“ Böll Pravé umenie nachádza krásu všade a táto sa zračila v podaní skoro 180 prác talentovaných detí 12 základných umeleckých škôl – ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, SZUŠ Lučenec Opatová, CZUŠ Lučenec, ZUŠ Hnúšťa,

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na drevené dychové nástroje v Poltári

Základná umelecká škola v Poltári sa 8.4.2016 stala organizátorom nadregionálnej súťaže Pódia mladých umelcov 2016 v hre na drevené dychové nástroje – priečna flauta, klarinet, saxofón. Zišli sa tu mladí muzikanti z regiónov Novohrad, Malohont, Hont, Gemer.             Riaditeľka ZUŠ Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých mladých interpretov, učiteľov i korepetítorov, pozorovateľov zo ZUŠ Lučenec, Balog nad Ipľom, Šahy, Rimavská

ÚSPECH ŽIAČOK NA NADREGIONÁLNEJ SÚŤAŽI PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE

Súťaže sú dôležitým motivačným činiteľom ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov. Združením spoločného úsilia ZUŠ Gemera, Malohontu, Novohradu a Pohronia vznikla súťaž Pódium mladých umelcov, ktorá sa organizuje každý rok v iných nástrojoch. Dňa 23. marca 2016 sa na ZUŠ v Revúcej konala súťaž v hre na zobcovú flautu. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov z rôznych ZUŠ. Súťaž

Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v Poltári

Deň 18. 3. 2016 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ sa pripravoval koncert, ktorý bol svojou formou iný  –  „RODINNÝ“ . ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou rodinou, pretože spoločné muzicírovanie opätovne potvrdilo vzťah: žiak – učiteľ – rodič – starý rodič – rodinný príslušník, či priateľ školy.