Ľudová hudba Lúčina

Ľudová hudba Lúčina Predmet ľudová hudba patrí do kolektívnej formy vzdelávania, ktoré sa teší veľkému záujmu žiakov. Ľudová hudba je podstatnou zložkou folklóru, odhaľuje, udržiava, prezentuje a šíri tradície svojho regiónu. V porovnaní s vážnou hudbou je zrozumiteľná takmer všetkým, umožňuje zažiť radosť so spoločného muzicírovania, objavovať a prakticky precítiť krásu ľudových hudieb a ich

Prípravný spevácky zbor

Prípravný spevácky zbor Zborový spev má na ZUŠ všetky prednosti kolektívnej činnosti, pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého jedinca. Zborový spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno – relaxačnú pre všetky

Spevácky zbor Krištálik

Detský spevácky zbor Krištálik Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie   žiakov.   Poskytuje im možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu. Záujem o zborový spev je prvoradý, nadradený nad spevácke schopnosti. V speváckom zbore sa rozvíjajú aj jazykové schopnosti, spev piesní rôznych národov v originálnom jazyku. V

Dôležité

  D ô l e ž i t é Prosíme rodičov aby rešpektovali termíny, ktoré vyplývajú zo zákona, súvisiace s prihlasovaním a odhlasovaním detí zo Základnej umeleckej školy. Môžete tak urobiť – k polroku do 31.1. (1) – ku koncu roku 30.6. (*1) * Dieťa neodhlásené ku koncu školského roka, bude automaticky zaradené do úväzku

Voľné pracovné miesta

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľa hudobného odboru – hra na

Cesta za umením VII.

„Cesta za umením VII“ Filozofiou ZUŠ v Poltári je fenomén „ výchova umením k umeniu“ Preto okrem umeleckého vzdelávania v jednotlivých odboroch (HO, TO, LDO, VO) škola zahrnula do svojho školského vzdelávacieho programu aj zájazd žiakov, učiteľov, rodičov „ Cesta za umením“. Cieľom zájazdu je: stretnutie s pravým umením( koncerty, galérie, múzea, Hudobno – dramatické