Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na drevené dychové nástroje v Poltári

Základná umelecká škola v Poltári sa 8.4.2016 stala organizátorom nadregionálnej súťaže Pódia mladých umelcov 2016 v hre na drevené dychové nástroje – priečna flauta, klarinet, saxofón. Zišli sa tu mladí muzikanti z regiónov Novohrad, Malohont, Hont, Gemer.

            Riaditeľka ZUŠ Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých mladých interpretov, učiteľov i korepetítorov, pozorovateľov zo ZUŠ Lučenec, Balog nad Ipľom, Šahy, Rimavská Sobota, Revúca, Tisovec, Poltár, Fiľakovo. V úvode vyzdvihla cieľ tejto súťaže: objavovať talenty, pozdvihnúť úroveň umeleckej edukácie prostredníctvom umeleckého súťaženia, spolupracovať medzi zuškami a prispieť k výmene pedagogických skúseností, objavnosti repertoárov, či využitia nových techník v hre na drevené dychové nástroje. Do súťaže sa zapojilo 25 súťažiacich vo svojich vekových kategóriách.

 Vedúca školského úradu Ing. Mária Pribilincová privítala hostí a súťažiacim popriala hlboký umelecký zážitok a  veľa úspechov v súťažení. Zároveň vyjadrila poďakovanie vedeniu ZUŠ Poltár i pedagógom, že každoročne organizujú tieto súťaže. Mesto Poltár a jeho primátor Pavol Gavalec venoval do súťaže sponzorstvo pre všetkých súťažiacich.

            Súťažiaci po rozohrávkach ukázali svoje interpretačné umenie prednesením bohatých repertoárov svetových skladateľov minulých storočí, či skladieb 20. a 21. storočia.

            Predsedom poroty bol interpret, pedagóg Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici Mgr. art. Radovan Solárik, ktorý ocenil bohatú účasť mladých interpretov od 9 – 17 rokov, náročnosť repertoárov, či snahu o umeleckú interpretáciu. Zdôraznil poďakovanie organizátorovi ZUŠ Poltár, že interpretačná súťaž je medzičlánkom k národným, celoslovenským súťažiam v hre na dychové nástroje. Po vyhodnotení súťaže uskutočnil krátky hodnotiaci seminár pre učiteľov a ponúkal i odbornú pomoc v ďalšom umeleckom smerovaní žiakov v štúdiu na konzervatóriu či získania notového materiálu.

            Súťažiaci boli ohodnotení odbornou porotou v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a odmenení diplomami a medailami.

Ema Marcineková
IMG_8033 ZUŠ Poltár obsadila: v I. kategórii – zlaté pásmo – Timea Faťarová (saxofón) z triedy p. uč. R. Horváta DiS art., strieborné pásmo – Eva Kubaliaková (flauta) a bronzové pásmo – Ema Marcineková (flauta) z triedy p. uč. Mgr. M. Kurekovej. V druhej kategórii v zlatom pásme sa umiestnili: Denisa Garajová (flauta), Radka Gombalová (flauta), v striebornom pásme Daniela Švantnerová (flauta) z triedy Mgr. Ľ. Slebodníkovej a v bronzovom pásme Anna Obrcianová (flauta). V štvrtej kategórii  sa v zlatom pásme umiestnila Gabriela Lásková (flauta) z triedy Mgr. M. Kurekovej.

            Porota vyhlásila Laureátov súťaže, ktorí súčasne získali i mimoriadne ceny za interpretáciu skladieb 20. a 21. storočia:

Laureáti súťaže –Denisa Garajová ZUŠ Poltár a Dominik Melich ZUŠ Rimavská Sobota

Laureáti súťaže

            Úroveň umeleckej nadregionálnej súťaže Pódia mladých umelcov 2016 v hre na dychové nástroje potvrdila i opodstatnenosť zušiek v školskom systéme umeleckého vzdelávania, zmotivovala mladých interpretov v ďalšom súťažení, či pokračovaní v štúdiu na Konzervatóriu.

Naši víťaziVíťazi v zlatom pásme a Laureáti budú koncertovať dňa 22.4.2016 na Koncerte víťazov PMU 2016 v Modrom Kameni na hrade spolu s víťazmi PMU 2016 v hre na keyboard, sláčikové nástroje, zobcové flauty. Vedenie ZUŠ v Poltári gratuluje všetkým interpretom a praje im veľa umeleckých úspechov.

                                                                                              Mgr. Ľuboslava Slebodníková

                                                                                                          riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email