Opýtaj sa hviezdy

Naša škola ZUŠ sa zapája sa do súťaže TASR. Účel súťaže Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. Relácie s Matejom Tóthom,

Vianočný koncert 23.12.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, páni učitelia, veľká vďaka za podporu a pomoc pri plnení povinností počas dištančného vzdelávania v roku 2020. Zvládli sme to. Želajme si vzájomne pevné zdravie, splnenie snov, cieľov či predsavzatí v osobnom i umeleckom zuškárskom živote. Veríme, že naštartujeme rok 2021 s vierou a nádejou, že sa stretneme na koncertoch, výstavách,

Oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Poltár.

1. MŠVVaŠ SR podľa §150 odst.8.č245/2008 Z.z./školský zákon/s úpčinnosťou od 26.10.2020 do odvolania  mimoriadne  prerušuje vyučovanie aj na základných umeleckých školách. ZUŠ v Poltári zabezpečuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom triednych učiteľov v HO, VO, TO, LDO. Triedni učitelia sa spoja s rodičmi, žiakmi, kde si dohodnú formu i podmienky i rozvrh hodín  dištančného vzdelávania. 2. Rozhodnutím

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia, MŠVVaŠ pragr. 150 osd. 8 zákona 245/2008 Z. z. rozhodlo: Jesenné prázdniny sú v termínoch 30.10. a 2.,6.,9.novembra 2020. Od 26.10. do odvolania sa vyučovanie aj na ZUŠ bude uskutočňovať dištančným vzdelávaním. P. učitelia sa s rodičmi skontaktujú a dohodnú spôsob on-line vyčovania podľa vzájomných tech. možnosti /skype, messenger, zoom, videohovor… . Prosím

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár prijme do pracovného pomeru učiteľa hry na gitaru. Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov Ukončené vyššie odborné vzdelanie – absolutórium,