Oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Poltár.


1. MŠVVaŠ SR podľa §150 odst.8.č245/2008 Z.z./školský zákon/s úpčinnosťou od 26.10.2020 do odvolania  mimoriadne  prerušuje vyučovanie aj na základných umeleckých školách. ZUŠ v Poltári zabezpečuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom triednych učiteľov v HO, VO, TO, LDO. Triedni učitelia sa spoja s rodičmi, žiakmi, kde si dohodnú formu i podmienky i rozvrh hodín  dištančného vzdelávania.

2. Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 4.12.2020 škola môže začať s prezenčným vzdelávaním od 7.12.2020 s podmienkou negatívneho testu žiakov 2.stupňa, 1 z rodičov a učiteľov  a rozhodnutím zriaďovateľa školy.

3. Dňa 7.12.2020 sa uskutočnilo stretnutie 2  ZŠ a ZUŠ na MsÚ s primátorkou mesta Mgr. M. Brisudovou, kde sa skonštatovalo, že  v krátkom čase bolo prihlásených malo žiakov s rodičmi na testovanie. Preto sa vytvoril ešte časový priestor od 9.12. do 11.12.2020 na pretestovanie na odberovom mieste v Poltári / areál Spojenej školy vedľa ZŠ Školská 3 /. Tu sa budú môcť rodičia i žiaci 2.st., učitelia otestovať od 14 -18 hod prednostne. Od počtu testovaných žiakov na 2.stupni v ZŠ bude závisieť aj možnosť vyučovania týchto žiakov v ZUŠ.

4. Riaditeľka ZUŠ osloví RÚVZ v Lučenci, keďže sa v rozhodnutiach MŠ SR nespomínajú žiaci prvej časti ZUŠ, či by bolo možné vyučovať tieto deti prezenčne v individuálnom vyučovaní 1 žiak, 1 učiteľ. Tieto deti sa nemusia testovať do 10 rokov a sú  na vyučovaní v ZŠ, navštevujú družiny. Potrebné je len Vyhlásenie zákonného rodiča o bezinfekčnosti, ktorým sa preukážu v ZUŠ. O výsledku  tejto možnosti Vás budú informovať triedni učitelia.

                                                                  Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art.     riaditeľka školy

                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email