Tanečný odbor

Do tohto odboru je možné sa prihlásiť od 5 rokov, horná hranica je neobmedzená. V prípravnom štúdiu sa vyučujúci zameriavajú na hravé činnosti, sprostredkujúce poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov. Potom nasleduje dvojročná tanečná príprava, po ktorej sa pridávajú predmety – klasický, ľudový tanec a tanečná prax, neskôr kreatívny, džezový a historický tanec. V klasickom tanci sa

Literárno – dramatický odbor

Literárno – dramatický je odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, hlavne dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety – slovesnosť a prednes či pohybová výchova. V LDO sa učia deti milovať slovenský jazyk, svoju materinskú reč, vážiť si ju a vedieť

Hudobný odbor

Hudobný odbor patrí medzi odbory s najväčším počtom žiakov. Je to určite aj zásluhou širokej ponuky výučby hry na hudobné nástroje, z ktorej si môžu prijatí žiaci vybrať po absolvovaní prípravného štúdia. V hudobnom odbore sa študujú predmety: hra na klavíri, keyboarde, husliach, kontrabase, gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, akordeóne, bicích nástrojoch

Výtvarný odbor

Štúdium vo výtvarnom odbore je orientovaná na výtvarné umenie súčasne rozumovo-citovej zložke v rámci tvorivého edukačného procesu. Žiaci sa oboznamujú s výtvarným jazykom v tradičných ale aj v alternatívnych a,- technikách – (kresba ,maľba, fotografia, graficky design video, animácia, inštalácie) b,- materiáloch – (hlina, pvc, drevo, guma) a na základe kreatívnej činnosti a individuálneho prístupu

Cesta za umením

Základná umelecká škola už po štvrtý krát zorganizovala zájazd za umením ako inú organizačnú formu vyučovania pre svojich žiakov. Hlavným cieľom je stretnúť sa s pravým umením, umelcami, či architektonickými stavbami, dielami v autentickom prostredí. Naši žiaci tak prostredníctvom umenia majú umelecký zážitok, ktorý vzbudzuje v nich motiváciu a záujem, ale i obdiv o umenie,

Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži Children´ Art Center v Macedónii

V októbri 2013 sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Centrum detského umenia v Skopje, hlavnom meste Macedónskej republiky. Súťaž bola zameraná na detskú výtvarnú tvorbu, podnecujúca výtvarný prejav detí s cieľom vzbudzovať radosť z tvorby, farieb, plná hravosti. Jej úlohou bolo zbúrať pomyselné hranice medzi ľuďmi vo svete a dať zmysel spolupatričnosti.