Vianočný koncert 23.12.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, páni učitelia, veľká vďaka za podporu a pomoc pri plnení povinností počas dištančného vzdelávania v roku 2020. Zvládli sme to. Želajme si vzájomne pevné zdravie, splnenie snov, cieľov či predsavzatí v osobnom i umeleckom zuškárskom živote. Veríme, že naštartujeme rok 2021 s vierou a nádejou, že sa stretneme na koncertoch, výstavách,

Print Friendly, PDF & Email

Oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Poltár.

1. MŠVVaŠ SR podľa §150 odst.8.č245/2008 Z.z./školský zákon/s úpčinnosťou od 26.10.2020 do odvolania  mimoriadne  prerušuje vyučovanie aj na základných umeleckých školách. ZUŠ v Poltári zabezpečuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom triednych učiteľov v HO, VO, TO, LDO. Triedni učitelia sa spoja s rodičmi, žiakmi, kde si dohodnú formu i podmienky i rozvrh hodín  dištančného vzdelávania. 2. Rozhodnutím

Print Friendly, PDF & Email

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár prijme do pracovného pomeru učiteľa hry na gitaru. Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov Ukončené vyššie odborné vzdelanie – absolutórium,

Print Friendly, PDF & Email

Prihláška žiaka na štúdium v ZUŠ

Prihláška žiaka na štúdium v Základnej umeleckej škole Vážení rodičia, milé deti a mládež, veríme, že máte záujem rozvíjať talent svojho dieťaťa v našej ZUŠ, radi Vás privítame osobne na riaditeľstve školy (3. poschodie), kde Vám poradíme o aký odbor (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a hudobný), prípadne o aký hudobný nástroj máte záujem. Prihlášku máte k

Print Friendly, PDF & Email