Putovná výstava – Paleta mladých výtvarníkov 2018

Dňa 9.3.2018 sa konala vernisáž výtvarných prác XI. ročník Palety mladých umelcov 2018 ZUŠ Novohradsko – Gemersko – Malohontského regiónu. Pravé umenie nachádza krásu všade a táto sa zračila v podaní skoro 114 prác talentovaných detí 11 základných umeleckých škôl – ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, SZUŠ Lučenec Opatová, Cirkevná ZuŠ Lučenec, ZUŠ Hnúšťa, ZUŠ Fiľakovo, ZUŠ Poltár, ZUŠ Tisovec, ZUŠ Revúca, ZUŠ Balog nad Ipľom, SZUŠ Revúca.

Medzi ocenenými boli aj výtvarné práce Terezy Halgašovej z triedy p. uč. Bc. Moniky Račkovej z elokovanej triedy Málinec, Jany Rozálie Gondová z triedy p. uč. Bc. Nikolky Gazíkovej z elokovanej triedy Kokava nad Rimavicou.

Na vernisáži nechýbali ani riaditelia základných a materských škôl, pedagógovia výtvarnej výchovy, rodičia, starí rodičia a deti. Milým slovom sa prihovoril aj prednosta mestského úradu Ing. Pavel Olšiak. Slávnostnú vernisáž po krátkych príhovoroch spríjemnili žiaci hudobného odboru svojim kultúrnym vystúpením. Všetci prítomní boli pozvaní na slávnostnú recepciu s malým občerstvením. Prítomní vzhliadli prekrásnu výstavu talentovaných žiakov 11 ZUŠ, ktorým patrí veľký obdiv a vďaka.

Vďaka patrí predovšetkým ich pedagógom, ktorí sa podieľali svojim odborným vedením na vzornej príprave talentovaných mladých umelcov. Každá práca je očíslovaná, čím návštevníci mali možnosť prispieť k hodnoteniu prác. Výstava bola sprístupnená v Dome kultúry v Poltári žiakom ZŠ i deťom MŠ, ale aj verejnosti.

Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.

zástupkyňa školy

 

Print Friendly, PDF & Email