Koncert víťazov „Pódia mladých umelcov 2015“ na hrade v Modrom Kameni

 

Základné umelecké školy regiónov Novohrad, Gemer a Malohont v tomto roku organizovali umeleckú súťaž Pódium mladých umelcov 2015  v hre na klavíri (ISCED 1B) – ZUŠ Veľký Krtíš, v hre na klavíri (ISCED 2B a II. stupeň) – ZUŠ Revúca, akordeón – ZUŠ Rimavská Sobota, spev – ZUŠ Poltár.

Pódium mladých umelcov 2015

Víťazi a laureáti jednotlivých nástrojov a spevu vo svojich kategóriách sa zišli na slávnostnom koncerte víťazov PMU 2015 dňa 6. mája 2015 na hrade v Modrom Kameni. V krásnej historickej sále hradu odznel koncert mladých umelcov, ktorého dramaturgia prezrádzala už vopred vysokú úroveň. Koncert otvorila riaditeľka ZUŠ Modrý Kameň PaedDr. Lívia Hrušková, ktorá úvodom oboznámila prítomných o 20 ročnej histórii umeleckej súťaže „Pódia mladých umelcov“. Účastníkom tohto pekného koncertu sa prihovoril aj predseda Rady školy a poslanec Obecného zastupiteľstva Mgr. Jozef Nociar, ktorý vyzdvihol tradíciu uskutočňovania koncertu víťazov na hrade v Modrom Kameni a súčasne vysokú interpretačnú úroveň mladých umelcov. Vedúca Spoločného školského úradu vo Veľkom Krtíši Mgr. Ľudmila Korbelová vyzdvihla význam tohto podujatia, a povedala, že veľkou snahou všetkých školských úradov podporovať základné umelecké školy, ktoré tvoria pilier umeleckého vzdelávania v obciach a mestách a pripravujú žiakov i na štúdium umeleckých odborov na stredné a vysoké školy. Tiež vyjadrila úprimnú vďaku mladým interprétom a vzdala hold ich interpretačnému umeniu.

Pódium mladých umelcov 2015

Mladí interpréti od 6 – 20 rokov predniesli krásne, technicky náročné skladby. Striedali sa tu výkony interprétov spevu, klavíra, akordeónu, ktorí predniesli skladby starých nástrojov baroka, klasicizmu, romantizmu i 20. a 21. storočia. Bohatý potlesk publika bol srdečný a úprimný, že laureáti boli potleskom niekoľkokrát vyvolaný k poklone a u mnohých pedagógov vyvolal slzy šťastia zo svojich zverencov.

Pódium mladých umelcov 2015

ZUŠ Poltár reprezentovali dve speváčky Sára Partlová (1.miesto v II. kategórii) a laureát speváckej súťaže Karin Uhríková (1.miesto v IV. kategórii) z triedy Mgr. Dagmar Vývlekovej, korepetoval na klavíri ich p. uč. Ondrej Gáll.

Pódium mladých umelcov 2015

Všetci víťazi, laureáti, pedagógovia i korepetítori boli odmenení ružou a malým sponzorským darčekom.

Pódium mladých umelcov 2015

Po skončení krásneho koncertu sa uskutočnila malá recepcia, kde si všetci prítomní vymieňali svoje dojmy, pedagogické skúsenosti alebo obdiv zo skvelých výkonov mladých umelcov.

Pódium mladých umelcov 2016 otvorí svoje pódiá v novom školskom roku pre inú skupinu nástrojov a ďalších talentovaných žiakov. Veď hudba je univerzálny jazyk, ktorý spája všetkých ľudí a robí ich šťastnými.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

 

Print Friendly, PDF & Email