Oznam a prevádzka Základnej umeleckej školy v Poltári od 8.3.2021

Vážení rodičia, učitelia školy a žiaci,

oznamujeme Vám, že po  zverejnení nových úloh  UZNESENIA  VLÁDY č.123 zverejnené v Zbierke zákonov SR č.94 /2021 Z. z. – mimoriadna informácia č.15 i vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu i na COVID  AUTOMAT pokračuje  ZUŠ Poltár i elokované pracoviská v režime podľa usmernení MŠVVaŠ a prevádzka školy bude nasledovná:

Na základe  usmernenia Mgr. B. Grőhlinga, ministra školstva   z tlačovej konferencie dňa 3.3.2021, ktorý zdôraznil, že usmernenia  MŠVVaŠ sú formulované vo všeobecnej rovine, a preto je na  riaditeľoch a zriaďovateľoch zohľadňovať hlavne to, aby vzdelávanie  čo najviac bolo  zachované. Preto  následne zohľadňujeme :

  • žiakov,  ktorí  majú problémy s dištančným vzdelávaním /internet, mobilné dáta, PC…  iné…/, aj žiaci zo sociálne slabých rodín
  • individuálny prístup k rodinám, kde i keď matka je doma /MD/ a má viac detí, nemôže sa venovať vyučovaniu dieťaťa  v MŠ, ZŠ, ZUŠ.
  • žiaci majú byť v škole tí, ktorých rodičia sú obaja zamestnaní, z dôvodu zníženia mobility

/preukážu  sa potvrdením od zamestnávateľov, že sú zamestnaní a svoju prácu nemôžu vykonávať doma –  home office/

1)

Žiaci PŠ 1, PŠ 2, 1.roč.-4.roč. prvej časti I. stupňa – individuálna forma vyučovania má prezenčné vyučovanie s  rozvrhom hodín, ktorý si dohodne triedny učiteľ s rodičmi žiakov. HN sa vyučuje naďalej dištančne podľa pokynov učiteľov.

Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje ZUŠ, predloží pri nástupe dieťaťa do ZUŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na stránke školy,alebo tlačivo bude prístupné aj 8.03.2021 v pondelok u triedneho učiteľa.

 Zákonný zástupca žiaka sa  sa tiež preukáže negatívnym testom, nie starším ako 7 dní /kópia certifikátu, alebo ho dá  k nahliadnutiu triednemu učiteľovi/.

 Deti nemusia byť testované, ale musia mať rúško a  hygienické vreckovky.

2)

Žiaci 2.časti I. stupňa,  II. stupňa  a ŠPD v individuálnej forme vyučovania, ktorí majú problémy s internetovým pripojením, nevlastnia mobilné dáta  a nemajú možnosť online vyučovania cez messenger, majú možnosť po dohovore s triednym učiteľom  nahlásiť sa  na prezenčné vzdelávanie , budú sa vzdelávať podľa upraveného rozvrhu hodín.

Podmienka: žiak a jeden rodič sa musia v deň nástupu do školy preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti odovzdajú triednemu učiteľovi /nachádza sa na web školy – www.zuspt.eu, alebo im to dá triedny učiteľ, ktoré  vypíšu v chodbových priestoroch. 

Bez odovzdania týchto dokumentov, žiakom nebude umožnený vstup do školy na prezenčné vyučovanie.

3)

Ostatní žiaci 2. časti I. stupňa ,II. st. pokračujú VO, LDO, TO , HO v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu hodín dohodnutým s triednym učiteľom.

PRIPOMÍNAME:  ZUŠ JE ŠKOLA  NIE KRÚŽOK  a vyučovanie je povinné, zmenila sa len FORMA, žiaci dostali   Výpis vysvedčenia za I. polrok, ktoré obdržia od triednych učiteľov.

Po úspešnom video koncerte z 28.2.2021 „Môj prvý koncert,“ pripravujeme video  „Rodinný  koncert“ – koncert zostavený z rodinných príslušníkov /súrodenci, rodičia, starí rodičia, tety, bratranci, sesternice/, ktorý bude zverejnený koncom marca na FB účte ZUŠ Poltár i na www.zuspt.eu   aj ako darček pre učiteľov k DŇU UČITEĽOV 2021.

ZUŠ zabezpečuje: dezinfekcia rúk pred vstupom /bezdotykové stojany na 1. a 3. poschodí/, dezinf. sprej v triedach, dezinfekcia klávesníc, kľučiek, …pravidelná hygiena všetkých učební a priestorov školy, jednorazové utierky pri umývadlách, germicidná lampa v doobedňajšom čase a následné vetranie….

Všetkým nám záleží  na  umeleckom  vzdelávaní žiakov, preto  ďakujeme rodičom a žiakom za ich trpezlivosť, zodpovednosť a domácu prípravu na vyučovanie . Veríme, že  to spolu zvládneme, nech umelecká výchova a vzdelávanie je naďalej pre talentovaných žiakov a študentov rozvíjaním ich umeleckých schopností a duchovným obohatením ich osobnosti.

                                                                 Mgr. Ľuboslava Slebodníková Dis.art., riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email