Pokyny k začiatku školského roka 2022/23 Základnej umeleckej školy, Železničná 6, Poltár

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Poltári, Železničná 6 oznamuje, že otvorenie školského roku 2022/23 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 13,00 hod v koncertnej sále ZUŠ v budove internátu Spojenej školy na 1. poschodí.

  1. Po slávnostnom otvorení sa žiaci i rodičia odoberú k jednotlivým triednym učiteľom individuálneho a skupinového vyučovania.
  2. Pokyny k otvoreniu elokovaných pracovísk budú zaslané emailom na ZŠ Kalinovo, ZŠ Kokava n.Rim., ZŠ Hrachovo, ZŠ Ožďany, ZŠ Málinec a ZŠ Cinobaňa, www.zuspt.eu
  3. 2. kolo prijímacích pohovorov pre školský rok 2022/23 sa uskutoční v dňoch od 2. – 13. septembra 2022 vo všetkých odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Bližšie informácie na č. tel. 0905 262 227.
  4. Na základe „Rozhodnutia MŠVVaŠ z 15. 8. 2022 číslo: 2022/19036:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2022 za účelom školského vyučovania v škole a prevádzky školských zariadení predkladá „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – internetový odkaz na: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf.
  5. Školský rok 2022/23 začne podľa slov ministra školstva B. Grőhlinga slobodne, bez zásadných covidových obmedzení tak, ako pred pandémiou, bez nutnosti nosenia rúšok. Izolácia bude len  pre pozitívnu osobu – žiaka (do karantény nepôjde trieda, ani blízke kontakty). Po každej neprítomnosti žiaka v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní je povinnosťou zákonného zástupcu – rodiča vypísať tlačivo – Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Riaditeľka i učitelia ZUŠ Poltár prajú všetkým žiakov úspešný rok 2022/23.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS.art. riaditeľka ZUŠ

Print Friendly, PDF & Email