Aký má hudba vplyv na dieťa a prečo zaradiť viac umenia do vzdelávania

Je dávno známe, že hudba má pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa už v ranom detstve, zlepšuje jeho jemné i hrubé motorické zručnosti a ovplyvňuje vnímavosť detí. To určite potvrdia aj rodičia, ktorí priviedli svoje ratolesti do Základnej umeleckej školy v Poltári či jej elokovaných pracovísk.

Žiaci, ktorí hrajú na hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky v matematike. Hudba teda pomáha koordinovať telo i myseľ. Už v ranom veku dieťa rozoznáva rôzne zvuky, tóny, rytmus, ale i význam slov. Tanec s hudbou zase pomáha deťom rozvíjať motorické zručnosti, zároveň im to umožňuje sebavyjadrenie, či posilňuje ich pamäťové schopnosti.

Hudba pomáha deťom rozvíjať sociálne zručnosti, čo je dôležité hlavne v období dospievania, kedy deti čelia v tomto vývojovom období rôznym negatívnym vplyvom spoločnosti.

Hudobné predmety ako je komorná hudba, zborový spev, štvorručná hra na klavíri či detská tanečná kapela alebo ľudový súbor okrem vzdelávacieho cieľa rozvíjajú sociálne zručnosti a kompetencie. Pri súhre je veľmi dôležité priateľstvo, vzťahy detí, zodpovednosť za výkon na koncerte, vytrvalosť, tolerantnosť, komunikácia či spoločná radosť z umeleckého zážitku.

Hudba ovplyvňuje náladu dieťaťa. Od kolísky pri jeho uspávaní, až po hudbu, ktorá je súčasťou jeho dospievania. Žiaci zušiek sa učia počas celého štúdia rozlišovať dobrú a„zlú hudbu“. Rozvíjajú svoj záujem, hudobné schopnosti a zručnosti, čím dochádza k pocitu väčšej sebadôvery, sebavyjadrenia. Hudba je teda skvelá možnosť, ktorá umožňuje vyjadriť svoje emócie, skladanie vlastnej tvorby – piesní, skladieb, vlastnej hudby, vyjadrenie toho, čo žiaci cítia.

Okrem hudobného odboru sa na základnej umeleckej škole deti a mládež vzdelávajú aj vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Je naším poslaním v ZUŠ zaradiť do vzdelania viac umenia, už aj z dôvodu, že na základných školách v 90. rokoch 20. storočia nastal úbytok hodín pre výtvarnú a hudobnú výchovu, čo malo za následok hlavne likvidácie speváckych zborov, ktoré boli kedysi samozrejmosťou každej školy, či celkovo menej estetickej výchovy nielen na ZŠ, ale aj na SŠ.

Výtvarné umenie poskytuje žiakom množstvo podnetov – zvyšujú si estetické povedomie, tvorivosť, motiváciu, zlepšujú si emocionálny prejav. Tanec predstavuje pohyb, ktorý je prospešný pre zdravie. Nielenže zlepšuje kondíciu, ale vplýva prostredníctvom hudby na ohybnosť tela, rozvíja hudobný sluch či vyjadrenie svojich pocitov vlastným telom. Literárno-dramatický odbor rozvíja slovesný prejav, komunikáciu, literárnu tvorivosť, neverbálnu komunikáciu či samotný rečnícky prejav na verejnosti, rozvíjajú sa herecké zručnosti, potrebné nielen pre divadlo a film, ale aj pre samotný život.

Verím, že táto odborná úvaha uistí rodičov našich žiakov, že sa dobre rozhodli usmerniť svoje deti v štúdiu na základnej umeleckej škole, ale hlavne osloví rodičov, ktorých deti nastupujú do ZŠ, mládež či študentov SŠ alebo dospelých do 25 rokov.

Ak chce škola plniť svoje poslanie, musí byť dobre vybavená učebnými pomôckami, hudobnými nástrojmi, ktoré sú finančne veľmi nákladné, novými technológiami či moderným materiálno-technickým vybavením vo všetkých odboroch. Bohužiaľ, zušky sú stále financované z podielových daní a aj naša škola sa len postupne vybavovala, aby sme mohli žiakom a učiteľom vytvoriť a zabezpečiť plnohodnotné podmienky na štúdium pre všetky talentované deti.

Chcem sa poďakovať primátorke mesta Mgr. Martine Brisudovej, ktorá aj ako bývalá predsedníčka Rady školy s poslancami, či v súčasnosti ako primátorka mesta Poltár i v ťažkej ekonomickej situácii má pochopenie pre stály rozvoj základnej umeleckej školy, uvedomujúc si význam vplyvu umenia na vývoj detí a mládeže či umenia a kultúry na obyvateľov nášho mesta.

Žijeme v ťažkej dobe poznačenej pandemickou krízou, kedy aj ZUŠ musela začať s dištančným vzdelávaním. Mnohé zušky neboli vybavené technológiami ako ZŠ, učitelia učia prostredníctvom vlastných telefónov či internetu. V ZUŠ v Poltári sme postupne zaviedli v každej triede prípojku na internet, notebooky pre učiteľov (ešte nie pre všetkých) a malé bluetooth reproduktory pre kvalitnejší zvuk. Uvedomujeme si aj situáciu, že deti a žiaci sú dištančne vzdelávaní na ZŠ, žiaci 1. stupňa sú doobeda v škole, poobede v školskom klube a na dištančné vzdelávanie sú odkázaní len za pomoci svojich rodičov. Učitelia vychádzajú v ústrety rodičom, presúvajúc online pripojenia na čas, keď prídu zo svojho zamestnania.

Touto cestou sa chcem poďakovať aj v mene učiteľov všetkým rodičom, že vytvárajú podmienky a venujú čas svojim deťom, aby dištančné vzdelávanie neodradilo od umeleckej výchovy ich detí.

Veríme, že sa situácia zlepší, že sa čoskoro stretneme v škole, že sa triedy rozozvučia hudbou, umením všetkých odborov, že stihneme pripraviť žiakov na umelecké a pedagogické školy a že UMENIE ožije v nás všetkých. Veď umenie nás robí šťastnými, radostnými a zdravými.

Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email