Pripravujeme

P
Kultúrno-spoločenské podujatia ZUŠ Železničná 6, Poltár v školskom roku 2012/2013  
P.č. Názov podujatia Dátum podujatia Spoločenský dosah Charakteristika podujatia Miesto konania Organizátor
1. Hurá škola – ZUŠka volá – koncert 5. 9. 2014 Verejnosť mesta Poltár Koncert v rámci kultúrneho leta mesta Poltár a začiatku školského roka ZUŠ Poltár Tribúna pred DK Poltár ZUŠ Poltár
2. Gombovecfest 2014 6.9.2014 Verejnosť mesta Poltár Zábavný program zostavený z populárnych, ľudových piesní, evergreenov – skladieb sólových i komorných Tribúna pred DK Poltár Mesto Poltár
3. Akadémia žiakov a učiteľov ZUŠ 14. 10. 2014 o 16,00 hod rodičov a verejnosť mesta Poltár Celoškolské rodičovské združenie, interpretačné sóla, komorná hra, spevácky zbor Krištálik Koncertná sála ZUŠ Poltár
4. 40. výročie umeleckého školstva a ZUŠ Poltár 7.11.2014 o 16,00 hod pozvaní hostia, rodičia, poslanci mesta Poltár a Banskobystrického kraja Slávnostný galakoncert ZUŠ a bývalých absolventov školy s prezentáciou, výstavou výtvarného odboru Dom kultúry Poltár ZUŠ Poltár
5. Verejný koncert „Portréty 2014“ 18. 11. 2014 Verejnosť, rodičia, učitelia a hostia z BB kraja Koncertný cyklus – „Portréty 2014“ hudby 20. a 21. st. v rámci Európskeho kultúrneho života SR, New Music for Kids and Teens Koncertná sála ZUŠ Poltár a kultúrna komisia mesta
6. Jesenný koncert„Harmónia jesene“ 27. 11. 2014 Verejný koncert pre rodičov a verejnosť mesta a okresu Poltár Verejný koncert žiakov hudobného, literárno-dramatického, tanečného odboru, výstav žiakov výtv. odboru Dom kultúry Poltár ZUŠ Poltár
7. Vianočný koncert a výstava VO 19. 12. 2014 o 15,30 hod Verejný koncert pre rodičov a verejnosť mesta a okresu Poltár Slávnostný koncert žiakov, učiteľov a výstava žiakov VO Koncertná sála ZUŠ, Železničná 6, I. poschodie ZUŠ Poltár
8. „Môj prvý koncert“ 27. 1. 2015 o 15,45 hod. Verejný koncert pre rodičov a verejnosť mesta Poltár Koncert najmenších talentovaných detí ZUŠ z prípravného ročníka a 1. ročníka Koncertná sála, Železničná 6, I. poschodie ZUŠ Poltár
9. Rodinný koncert 24.3.2015 Verejný koncert pre rodičov a verejnosť mesta Poltár Koncert pri príležitosti Dňa učiteľov, kde si spolu zamuzicírujú deti so svojimi rodičmi, učiteľmi v sólovej, komornej hre, zaznejú klasické, populárne i tanečné skladby Koncertná sála, Železničná 6, I. poschodie ZUŠ Poltár
10. Rozprávková skrinka 24.-31. 3. 2015 Regionálna prehliadka DDS Súťažná prehliadka DDS, ZUŠ Poltár budú reprezentovať 2 súbory Dom kultúry Poltár NOS Lučenec a mesto Poltár
11. Pódium mladých umelcov 2015 -klavír (1.-4.roč. 1B) -klavír (1.-3.roč. ISCED 2B) -spev -akordeón -Koncert víťazov 31.3.2015 1.4.2015 10.4.2015 15.4.2015 24.4.2015 Nadregionálna súťaž 14 ZUŠ Súťažná prehliadka mladých umelcov v hre na klavír Koncertná sála, Hrad Modrý Kameň ZUŠ Veľký Krtíš ZUŠ Revúca ZUŠ Poltár ZUŠ Rim.Sobota ZUŠ Modrý Kameň
12. Výchovné koncerty pre žiakov MŠ, 1.- 4. roč. ZŠ 1.4.2015, 9.-10. 4.2015 Verejný koncert pre deti a učiteľov MŠ, 1.-2. roč. ZŠ mesta Poltár Organizačná forma vyučovania pre deti MŠ, ZŠ kde deti sú vtiahnuté priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu – koncertu; hudobno-dramatické predstavenie Koncertná sála ZUŠ ZŠ Kalinovo ZUŠ Poltár Elokovaná trieda Kalinovo
13. Jarný koncert „Zlatý dážď“ a výstava VO 29. 4. 2015 o15,45 hod. Verejný koncert pre rodičov i verejnosť mesta Poltár Integrovaný koncert všetkých odborov žiakov i učiteľov ZUŠ s vernisážou výstavy Dom kultúry Poltár ZUŠ Poltár
14. „Pódium mladých tanečníkov 2015“ – tanečný odbor Apríl 2015 Umelecká prehliadka žiakov z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont -14 ZUŠ tanečných odborov Cieľom nadregionálnej prehliadky je prezentácia rôznych štýlov, moderných, klasických, latinsko-amerických tancov… DK Hnúšťa ZUŠ Poltár a ZUŠ Hnúšťa
15. Cesta za umením VI Máj 2015 Žiaci, rodičia a učitelia ZUŠ Poltár Umelecký zájazd za umením výtvarným, hudobným, tanečným (opera, muzikál, galérie…) Divadlo Nitra, Prešov, Košice ZUŠ Poltár
16. Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, SŠ 18.5.-29.5. 2015 Verejné koncerty pre okres Poltár, Kalinovo, Málinec, Kokava, Utekáč, Ožďany, Cinobaňa Hudobno-dramatické predstavenie v súčinnosti všetkých odborov HO, TO, VO, LDO s prezentáciou vážnej i populárnej hudby, komornej hudby, tanečnej kapely a moderných tancov DK Poltár, Kultúrne sály obcí v okrese Poltár ZUŠ Poltár
17. Absolventský koncert a výstava VO 5. 6. 2015 o 16,00 hod Verejný koncert, výstava výtvarných prác absolventov pre rodičov a verejnosť mesta a okresu Poltár Verejné vystúpenia i výstava absolventov I. a II. Stupňa, ŠPD ZUŠ Koncertná sála ZUŠ Poltár ZUŠ Poltár
18. Talentík múz 2015 a výstava súťažiacich výtvarnej múzy 9. 6. 2015 11. ročník okresnej súťažnej tvorivej prehliadky detí MŠ od 5- 10 rokov a žiakov I. stupňa ZŠ v okrese PT Podchytiť detský talent v hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej múze a tanečnej múze a prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať dané schopnosti talentovaných detí pod vedením ich pedagógov. Koncertná sála ZUŠ Poltár ZUŠ Poltár
19. Tanečný krok 2015 Krištáľová lýra 2015 Arteliér 2015 24.-26. 6. 2015 26.6. 2015 22.-26. 6.2015 5. ročník školskej súťažnej prehliadky pre všetkých žiakov HO,TO, VO ZUŠ 1.roč. školskej súťaže mladých výtvarníkov o originálny detský artefakt rôznej techniky Príležitosť všetkým deťom prejaviť svoj talent v zdravej súťaživosti Motivácia verejného vystúpenia Príležitosť pedagógov ukázať svoje pedagogické majstrovstvo Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu Žiaci budú odbornou porotou hodnotení v pásmach (zlaté, strieborné, bronzové) a odmenení diplomami a vecnými darmi z prostriedkov RZ Koncertná sála ZUŠ Poltár Trieda organovej hudby a trieda VO ZUŠ Poltár
20. Záverečný koncert žiakov ZUŠ v Poltári a záverečná výstava žiakov VO 25. 6. 2015 o 16,00 hod. Verejný koncert žiakov a učiteľov pre verejnosť mesta a rodičov z okresu Poltár Záverečný koncert žiakov – víťazov súťaže „Krištáľová lýra“ za účasti všetkých odborov a výstavy prác detí výtvarnej múzy Talentíka múz 2015 Dom kultúry Poltár ZUŠ Poltár
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, 0905 262 227, 047 4222 058, luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu
Poznámka: Podujatia 1 – 5 (koncert Hurá škola, verejný koncert, vianočný, portréty) sa uskutočnia taktiež v danom mesiaci v roku 2014, s tým istým obsahom i cieľom a miestom konania.
Print Friendly, PDF & Email